Tax Free

Jako turysta posiadający stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej (UE) jesteś uprawniony do żądania zwrotu podatku VAT, jeżeli zakupione w Polsce produkty wywozisz w stanie nienaruszonym poza obszar UE.

 

Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, na jednym formularzu zwrotu podatku (Tax Refund Cheque) z dołączonym do niego jednym paragonem z kasy fiskalnej, uprawniająca do zwrotu VAT, wynosi 200 zł.

 

System 2 kroków jest prosty w użyciu i łatwy do zapamiętania, wystarczy postąpić zgodnie z poniższą instrukcją, aby uzyskać zwrot podatku VAT:

Sklep - Zawsze gdy robisz zakupy poproś personel o wystawienie formularza zwrotu podatku (Tax Refund Cheque). Upewnij się, czy twoje imię i nazwisko, adres i numer paszportu zostały prawidłowo wpisane oraz czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do formularza. Data na wystawionym formularzu musi być zgodna z datą na paragonie. Zachowaj formularz (Tax Refund Cheque) wraz z ulotką do momentu refundacji.
Urząd Celny - Gdy opuszczasz Polskę i Unię Europejską musisz pokazać zakupione towary (w stanie nienaruszonym), formularz (Tax Refund Cheque) z załączonym paragonem z kasy fiskalnej oraz paszport w celu ostemplowania go przez polskiego bądź innego celnika z UE. Potwierdzenie wywozu z UE musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów.

 

BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA FORMULARZU ZWROTU PODATKU (Tax Refund Cheque) = ODMOWA REFUNDACJI

 

W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów.

 

Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm)

 

ENGLISH VERSION

As a traveler residing in a non-EU country, you are entitled to claim a VAT refund when the purchased goods are exported in an unused condition, outside the EU.

 

The minimum total pur¬chase value with VAT per cheque (Tax Refund Cheque), with enclosed receipt from a fiscal cash register for VAT reimbursement, is 200zł.

 

Easy as 1-2, just follow the simple steps below:

IN THE SHOP - Whenever you make a purchase, just ask for the Tax Refund Cheque. Please make sure your name, address and passport number have been correctly entered on your cheque and a cash receipt is attached to it. The date at cash receipt and at Tax Refund Cheque must be the same! Keep the cheque together with the leaflet.
CUSTOMS OFFICIALS - When leaving Poland respectively the EU, you have to show the goods (in an unused condition), cheque (Tax Refund Cheque) and passport to Polish/EU Customs officials to get your cheque stamped. This must be done no later than the last day of the 3rd month following the month of purchase.

 

NO CUSTOMS STAMP = NO REFUND


In Poland the legal regulations of Tax Free For Tourists are included in the Tax on Goods and Services and Excise Tax Act of Law ( VAT Act of Law) with Minister’s of Finance resolutions to that Act of Law.

 

VAT Act of Law of 11 th March 2004 – Section 12, Subsection 6, article 126 ÷ 130 (Journal of Laws no. 54 item 535 with subsequent amendments)